strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Ustawa o transporcie drogowym – zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw.

W dniu 16 maja  został  opublikowany(Dz.U. 2013 r. poz. 567) tekst ustawy zmieniający ustawy o transporcie drogowym oraz  o czasie pracy kierowców.  Przekazane zmiany mają dostosować  polskie przepisy do przepisów unijnych rozporządzeń  z 2009 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 5 kwietnia 2013r – tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Główne zmiany dotyczące firm transportowych wprowadzane tą ustawą przedstawiamy poniżej:

-pojawia się definicja bazy transportowej:

baza eksploatacyjna – miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów

-wprowadzenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego będzie wymagało uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009”. Warunki te były egzekwowane już przez GITD od początku 2012 roku i są określone na stronie internetowej GITD. Powstaje natomiast dodatkowy obowiązek uzyskania zezwolenia. Ważne są w tym kontekście zapisy art. 5 pkt 9,  który przedsiębiorcę posiadającego licencję krajową jaki i międzynarodową uznaje za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zapraszam do szczegółowej lektury art. 5.

-zmiana terminu zgłaszania zmian w licencji z 14 dni na 28 dni

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a,

2) licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8

– nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

– zmiana w zasadach utraty dobrej reputacji(dodano podpunkty w Art.7)

Wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, nie jest lub przestał być spełniony, jeżeli wobec przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c:

1) orzeczono:

a) prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr  1071/2009,

b) co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku

nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub

c) co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz

2) wydano decyzję o uznaniu, że utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje, o których mowa w  pkt 1.

-zrównanie posiadanych certyfikatów kompetencji zawodowych (certyfikat krajowy =certyfikat międzynarodowy -Art.3)

Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. uznaje się za równoważny z certyfikatem, o którym mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

– kara 500 zł/ za każdy nadmiarowy wypis nie objęty gwarancją finansową 

Wprowadzono kilka zmian w załącznikach stanowiących kary dla przewoźników. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych jest kara określona w załączniku 3 lp. 1.1a.

1.1a) Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – za każdy kolejny ponad liczbowy wypis – 500 zł. 

Każdy przewoźnik będzie musiał zadbać o ciągłość złożonej w urzędzie wydającym licencję gwarancji i jej wysokość.

-wprowadzenie ewidencji czasu pracy dla przedsiębiorcy

W nowelizacji ustawy o transporcie drogowym określono m.in. czas pracy „przedsiębiorców – kierowców i kierowców pracujących na własny rachunek”. Średni tygodniowy czas ich pracy nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Przepisy będą zakładały ewentualne wydłużenie tego czasu do 60 godzin, ale pod warunkiem, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie została przekroczona średnia norma 48 godzin.

 

Ustawa  wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2013 r. z zastrzeżeniem , że zmienione przepisy o czasie pracy kierowców (art. 1 pkt 38 lit. a, pkt 39, pkt 50 lit. c i pkt 52 lit. e oraz art. 2) wchodzą w życie wcześniej z dniem 15 lipca br.

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2018 © ZSPD