strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Szkolenia, kursy, ubezpieczenia.
DKV

Belgia kolejnym krajem z płacą minimalną

Dyrektywa 2014/67 / UE dotycząca delegowania została przeniesiona do belgijskiego prawa z końcem 2016 r. i ma zastosowanie do przewozów kabotażowych na terenie Belgii.

Wymogi dotyczące delegowania w Belgii:
• transport międzynarodowy: zwolnieni są pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek w międzynarodowym ruchu pasażerskim i towarowym, z wyjątkiem przewozów kabotażowych w Belgii
• Dowód zgłoszenia Limosa -1 musi być przedstawiony przed rozpoczęciem działalności w Belgii. Powinien on obejmować cały czas trwania działalności  w Belgii.
• Jeśli przeprowadzono kilka czynności kabotażowych, deklarację można wprowadzić maksymalnie na rok.
• Należy wyznaczyć osobę do kontaktów na terenie Belgii ( przedstawiciel = osoba fizyczna, podana w formularzu Limosa)
• Dowód zgłoszenia Limosa-1 musi być dostępny w pojeździe podczas kontroli

Więcej TUTAJ

źródło: ZMPD

_________________________________________________________________________

W ostatnim czasie wymogi w Belgi dotyczące płacy minimalnej uległy zmianie.
Najnowsze stanowisko belgijskich służb zostało zrewidowane i przepisy regulujące płacę minimalną znajdują również zastosowanie do transportu międzynarodowego (z wyłączeniem tranzytu).

ZGŁASZANIE ODDELEGOWANIA
Obowiązek zgłaszania oddelegowania pracowników dotyczy tylko i wyłącznie operacji kabotażowych.

Transport międzynarodowy nie jest objęty obowiązkiem zgłaszania oddelegowania.

Deklaracje oddelegowania zgłasza się online w systemie LIMOSA.

Firma delegująca obowiązana jest założyć konto na portalu Limosa i za jego pośrednictwem zgłosić oddelegowanie.

W deklaracji zgłasza się każdą operację kabotażową i pracownika, który będzie ją wykonywał.

DOKUMENTY W POJEŹDZIE
Kierowcy oddelegowani do Belgii, muszą posiadać przy sobie:

L1 – czyli deklarację oddelegowania (przykładowa deklaracja dostępna jest tutaj)
dowód osobisty lub paszport
wizę (dla osób niebędących obywatelami UE)
druk A1
Dla celów informacyjnych (dla ułatwienia kontroli – nie jest to obowiązek, ale jest zalecane):

umowa o pracę
„pasek wynagrodzenia”

REPREZENTANT
Przedsiębiorstwo oddelegowujące, które:

nie prowadzi na terenie Belgii działalności gospodarczej (np. oddział),
nie deleguje pracowników czasowo do pracy w Belgii,
a zatem przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników okazjonalnie i na krótkotrwałe pobyty, NIE MUSI posiadać swojego reprezentanta na terenie Belgii.

Za okazjonalne i krótkotrwałe pobyty, Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego uznają transport międzynarodowy i kabotaż.

PŁACA MINIMALNA

Prom/pociąg (oprócz wypoczynku regularnego):

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności: 90 % zasadniczego wynagrodzenia godzinowego

Czas dyspozycyjności w niedziele/święta:

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności: + 50 %

DODATKI

Dodatek RGPT (sanitarny): 1,3920 do każdej godziny
– obowiązkowy w przypadku kierowców

Dodatek za pracę w nocy (20h00-06h00):
< do 50 lat 1,1565 do każdej godziny

Powyżej 50 lat 1,4450 do każdej godziny

3) Dodatek pobytowy (w przypadku spędzania nocy poza domem- w kabinie-):

Duży dodatek pobytowy A (delegacja) 36,6810 /24h

Mały dodatek pobytowy B (delegacja) 14,8685

(Mały dodatek, w przypadku pierwszego odpoczynku dziennego, gdy czas pracy jest krótszy niż 8h lub gdy nieobecność w miejscu zamieszkania jest krótsza niż 24 h i chodzi o jeden odpoczynek dzienny)

Do płacy minimalnej należy doliczyć odpowiednie dodatki. Dodatek jest wypłacany pracownikowi jeden raz. Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego stoją na stanowisku, że jeżeli pracownik otrzymuje delegację zagraniczną wg stawek polskich, będzie ona przyjmowana za dodatek pobytowy pod warunkiem jednak, że jej stawka będzie ekwiwalentna do stawki belgijskiej.

4) Dodatek z tytułu wysługi lat za godzinę pracy i dyspozycyjności

Po 1 roku stażu pracy w firmie: 0,0525 EUR

Po 3 latach stażu pracy w firmie: 0,1075 EUR

Po 5 latach stażu pracy w firmie: 0,1625 EUR

Po 8 latach stażu pracy w firmie: 0,2175 EUR

Po 10 latach stażu pracy w firmie: 0,2725 EUR

Po 15 latach stażu pracy w firmie: 0,3275 EUR

Po 20 latach stażu pracy w firmie: 0,3825 EUR

KONTROLE i KARY
Kontrole na terenie Belgii mogą przeprowadzać:
* Inspekcja Pracy
* SPF mobilité
* celnicy

Kary za nieprzestrzeganie przepisów:

1/ Brak deklaracji Limosa – (wykroczenie bardzo poważne) – 4.800 – 48.000 € (grzywna w postępowaniu karnym);

2/ Naruszenie przepisów o płacy minimalnej – wezwanie do uzupełnienia braków.
Jeżeli braki zostaną uzupełnione, sprawa zostaje zamknięta bez nakładania grzywny.

W przeciwnym razie Inspekcja uzna, że pracodawca utrudnia przeprowadzenie kontroli.
Utrudnianie przeprowadzenia kontroli – (wykroczenie bardzo poważne) – zagrożone jest grzywną w wysokości 4.800 – 48.000 €(grzywna w postępowaniu karnym).

źródło: KOBEN

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD