strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Francja: sprzeciw przeciwko restrykcyjnym karom

(informacja ZMPD z 4 września 2014 r.)

3 wrześnie odbyło się coroczne posiedzenie Komisji Socjalnej IRU (CAS), poświęcone bieżącym problemom społecznym w transporcie drogowym. Jednym z omawianych tematów były kwestie wprowadzenia przez Belgię i Francję nowych przepisów i sankcji w zakresie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

W przeddzień posiedzenia z inicjatywy ZMPD odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec przyjętych przez Belgię i Francję rozwiązań. Uzgodniono, że konieczne jest podjęcie wspólnych, skoordynowanych działań, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na forum instytucji unijnych. Dotychczas działania takie inicjowane były jedynie przez ZMPD i stowarzyszenie bułgarskie i rumuńskie. Zdecydowano, że stosowne pisma i noty zostaną przygotowane i przekazane właściwym organom. Jednocześnie przyjęto, że wspólne, uzgodnione stanowisko będzie reprezentowane przez wszystkich uczestników spotkania na kolejnych posiedzeniach poświęconych tym problemom.

Przedstawiciele ZMPD spotkali się również z attaché ds. transportu drogowego przy stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z panią Justyną Bartnicką, która poinformowała o dotychczas podjętych działaniach w tej sprawie przez polski rząd. Zapowiedziała zainicjowanie dyskusji w tym zakresie na najbliższym spotkaniu Rady UE 11 września br. O rezultatach tych działań ZMPD zostanie poinformowane.

Delegacja ZMPD tego samego dnia spotkała się także z Bogusławem Liberadzkim – posłem Parlamentu Europejskiego, który wyraził gotowość współpracy i podjęcia tego tematu na forum Parlamentu.

Na posiedzeniu Komisji Socjalnej IRU (CAS) strona polska w swoim wystąpieniu wyraziła sprzeciw wobec tak restrykcyjnych kar, skierowanych głównie przeciw firmom i kierowcom z krajów peryferyjnych Unii Europejskiej, wykonujących przewozy długodystansowe. Zwróciła uwagę na nieadekwatność kar wobec przewinienia, co jest niezgodne z zapisem art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 561/06 oraz braku jakichkolwiek francuskich wytycznych w zakresie stosowania i egzekwowania tych przepisów. Wskazała na brak właściwej infrastruktury (parkingi strzeżone z hotelami), która jest konieczna, aby kierowcy mogli spełnić wymogi legislacji francuskiej, bez jednoczesnego narażenia ładunku na uszkodzenie czy zniszczenie  (np. towary łatwo psujące się i niebezpieczne).

Strona polska podkreśliła, że przepisy francuskie i belgijskie uderzają przede wszystkim w firmy zagraniczne i stanowią narzędzie walki z konkurencją. Stoją w sprzeczności z zasadami jednolitego, wolnego rynku europejskiego i pod hasłem walki z dumpingiem socjalnym wprowadzają typowy narodowy protekcjonizm.

Delegacja polska potępiła działania Belgii i Francji. Uczestnicy spotkania Komisji CAS, łącznie z przedstawicielami stowarzyszeń z Francji i Belgii, poparli wystąpienie ZMPD.

IRU poinformowało, że obecnie trwa wszczęte wobec Francji postępowanie wyjaśniające. Dalsze działania IRU będą uzależnione od odpowiedzi strony francuskiej i ewentualnych decyzji Komisji Europejskiej w tym zakresie. Jednocześnie, wobec braku wytycznych praktycznego stosowania przepisów przez stronę francuską, dalsze ewentualne działanie IRU, w tym już rozważana skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie polegają głównie na monitorowaniu sytuacji.

———————————————–

(informacja ZMPD z 6 sierpnia 2014 r.)

W odpowiedzi na pismo ZMPD z 22 lipca dziś otrzymaliśmy informację z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który potwierdza, po wiadomości przekazanej przez francuski resort transportu, że nowe francuskie przepisy dotyczące odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie ciężarówki obowiązują od 12 lipca br.

Ponadto Francja poinformowała GITD, że – wobec licznych wątpliwości związanych ze sposobem kontroli – szczegółowe informacje zostaną opracowane w ciągu najbliższych tygodni.

———————————————–

(komunikat z 15.07.2014)

Zgodnie z informacją przekazaną przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU, 11 lipca 2014 r. formalnie opublikowana została zmiana francuskiego Kodeksu Transportowego.

Zgodnie z zapowiedziami nowelizacja wprowadziła karę 30 000 euro i roku więzienia dla przewoźnika, którego kierowca odbiera regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu.

Niestety, nie jest znana dokładna data wejścia w życie omawianej nowelizacji, należy więc przyjąć możliwość, że jest to dzień jej publikacji.

ZMPD prowadzi działania mające na celu potwierdzenie konkretnej daty wejścia w życie nowych przepisów

———————————————–

Zmodyfikowany 12 czerwca francuski Kodeks Transportowy zawiera nowe zakazy i znacznie ostrzejsze kary dla przewoźników i kierowców. Karą 30 tysięcy euro i jednego roku więzienia zagrożone jest wykorzystanie przez kierowcę regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu, a prawie 4 tys. euro będą kosztować „manipulacje” przy tachografach.
Termin wejścia w życie nowych przepisów nie jest jeszcze znany.

Od miesięcy trwały dyskusje w parlamencie francuskim w sprawie nowelizacji przepisów transportowych. Dopiero teraz ZMPD otrzymało zawierającą konkrety odpowiedź na pytanie skierowane do francuskiego stowarzyszenia przewoźników, wcześniej znane były tylko kolejne głosy w dyskusji, toczącej się nie tylko we Francji, ale także na forum międzynarodowym.

Nowelizacją Kodeksu ustalano sankcje za wyżej wymienione naruszenia, mają one być takie same, jak dla naruszeń przepisów w zakresie zasad wynagradzania kierowców w zależności od przebytej trasy i/lub ilości przewożonych towarów, o ile zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Nowe przepisy zawierają także ograniczenia w wykonywaniu przewozów kabotażowych przez pojazdy do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. Te przewozy kabotażowe mają odbywać się na zasadach określonych w Rozporządzeniu WE 1072/2009. Przepisy francuskie określają również dodatkowe zasady stosowane przy wykonywaniu przewozów kabotażowych.

Karą 6 miesięcy więzienia oraz grzywną w wysokości 3 750 euro zagrożeni są kierowcy, którzy będą posługiwać się niewłaściwą lub nie swoją kartą kierowcy do tachografu cyfrowego. Identyczna kara jest przewidziana dla osób, które odmówią przedstawienia do kontroli dokumentów lub zapisów elektronicznych. Przewiduje się również sankcje dla pracodawców, którzy dopuszczają do powstawania powyższych naruszeń przepisów przez podległych pracowników.

Obecnie ZMPD wyjaśnia od kiedy ww. nowe przepisy i sankcje będą stosowane przez francuskie służby kontrolne. Jak tylko uda nam się uzyskać dodatkowe informacje, będziemy Państwa informować.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego – IRU wystąpiła do Komisji Europejskiej z żądaniem wyjaśnień i zbadania, czy te nowe przepisy nie naruszają przepisów wspólnotowych, jak również z interwencją o niewspółmierności kar w stosunku do popełnionych naruszeń.

Belgia – regularny tygodniowy odpoczynek

(komunikat z  09.07.2014)
W związku z licznymi pytaniami, które w ostatnim czasie wpłynęły do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, dotyczącymi zakazu odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe na terytorium Belgii informujemy, że:
– z informacji uzyskanych od służb kontrolnych wynika, że naruszenie (tj. odbieranie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe) może być stwierdzone wyłącznie podczas jego popełniania, co oznacza, iż zweryfikowanie tego czy kierowca dopuścił się naruszenia przepisu jest możliwe tylko podczas kontroli, gdy kierowca jest w trakcie odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe;
– kontrolujący musi być świadkiem tego, iż kierowca znajduje się w trakcie odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe;
– kara za wspomniane naruszenie wynosi 1 800 €.

————————————————

Z dniem 21 czerwca 2014 r. służby kontrolne w Belgii w miejsce rozpoczynanej dotychczas procedury karnej zyskały możliwość nakładania kar w drodze postępowania administracyjnego.

Ponadto, jak już wcześniej informowaliśmy, Belgia wprowadziła karę za regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu, który obowiązuje od 21 czerwca.

ZMPD otrzymało 17 czerwca informację, że od 21 czerwca w Belgii wchodzi w życie przepis zabraniający odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Za złamanie tego przepisu przewidziano karę grzywny w wysokości 1 800 euro.

Przepis ten jest doprecyzowaniem przez ustawodawstwo belgijskie art. 8 ust. 8 Rozporządzenia Rady UE 561/2006, który stanowi:
„Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.”

W związku z licznymi zapytaniami, również z naszego Stowarzyszenia, dotyczącymi tych restrykcyjnych przepisów, ZMPD wystąpiło z pismem do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które zamieszczamy poniżej.

pismo do Ministerstawa Infrastruktury i Rozwoju

Źródło: ZMPD

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2018 © ZSPD