strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Nielegalne przekraczanie granic Wielkiej Brytanii przez imigrantów w pojazdach

W ostatnim czasie nasilił się problem z nielegalnymi imigrantami, którzy próbują przedostać się do Wielkiej Brytanii ukryci w samochodach ciężarowych. Firmy transportowe i ich kierowcy są zobowiązani do zabezpieczenia pojazdów wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii tak, aby nikt nieuprawniony się do nich nie dostał. Jeżeli kontrola graniczna wykaże obecność osoby, która ukrywa się w lub na pojeździe, aby uniknąć przechodzenia przez kontrolę graniczną, na kierowcę lub firmę transportową może zostać nałożona grzywna,
w maksymalnej wysokości 2000 funtów, za każdą osobę nielegalnie przekraczającą granicę.

Ma to zastosowanie do wszystkich przyjazdów do Wielkiej Brytanii, w tym
z europejskich portów morskich i Eurotunelem.

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku 22% z ukaranych takimi grzywnami stanowili kierowcy pracujący dla polskich firm transportowych. Na drugim miejscu znaleźli się Rumuni, na kolejnych Litwini, Węgrzy i Czesi.

W związku powyższym, przedstawiciele Ambasady Polskiej w Londynie zostali zaproszeni na spotkanie, zorganizowanym przez Home Office, aby zainicjować współpracę mającą na celu ograniczenie występowania opisanego wyżej zjawiska.

W przedmiotowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Home Office, Straży Granicznej, członkowie branży transportowej i logistycznej oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z nowymi propozycjami dotyczącymi przeciwdziałaniu nielegalnemu przekraczaniu granicy za pomocą transportu drogowego przez obywateli krajów trzecich.

W trakcie spotkania przedstawiono obowiązujące prawo mające zastosowanie w określonych przypadkach nielegalnego przewozu imigrantów m.in. sankcje wobec przewoźników i kierowców oraz system zapobiegania przewozu ww. osób. Według danych przekazanych przez brytyjskie służby graniczne w okresie od kwietnia 2013 r do marca 2014 zostało zatrzymanych ok. 18 tysięcy osób próbujących przedostać się na teren Wielkiej Brytanii ukrytych w samochodach lub ciężarówkach. Jest to wzrost o 63 proc w porównaniu z analogicznym okresem w latach 2012-2013.

W sytuacji, gdy kierowca podejrzewa, iż w jego pojeździe ktoś się ukrywa, powinien skontaktować się z policją w kraju, w którym się znajduje lub zawiadomić służby graniczne w porcie, z którego planuje płynąć do Wielkiej Brytanii. Może również skontaktować się ze służbami w porcie docelowym.

Kierowca, w którego pojeździe stwierdzono obecność osoby chcącej uniknąć kontroli granicznej, zostanie zatrzymany, w celu złożenia wyjaśnień. Kierowca może odmówić składania wyjaśnień, ale w jego interesie jest, aby przedstawił jak najwięcej informacji. Pomoże to podjąć decyzję o wymierzeniu lub nie kary, oraz o jej ewentualnej wysokości.

Obowiązujące przepisy prawne wprowadzone w 2000 r. nakładają na kierowców oraz firmy transportowe kary finansowe w wysokości do 2000 GBP za każdego nielegalnego imigranta ukrytego w pojeździe drogowym. Obecnie trwają konsultacje społeczne, w wyniku których wysokość kary dla przewoźnika może wzrosnąć z 2000 GBP do 7000 GBP za 1 imigranta.

(propozycja Home Office przewiduje wzrost kary o poziom inflancji do 2650 GBP/1 osobę)

W 2004 r wprowadzono dwa kodeksy postępowania, z których wynika, że wysokość kary jest uwarunkowana od okoliczności zajścia wykroczenia oraz wprowadzono spis praktyk, które pozwalają przewoźnikom zapobiegać przewozowi imigrantów. Na podstawie przyjętych przepisów przewoźnik jest zobligowany do uiszczenia opłaty w ciągu 60 dni. Firma transportowa ma również prawo do odwołanie się od decyzji o zapłaceniu kary do Sądu Okręgowego w ciągu 28 dni. Sąd może anulować lub zmniejszyć wysokość kary, jak również oddalić odwołanie przewoźnika. Funkcjonariusze Służby Granicznej mają prawo do zatrzymania pojazdu jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że firma nie zapłaci ustalonej kary oraz dany przewoźnik nie uregulował zapłaty za mandat w wyznaczonym terminie.

W trakcie spotkanie przedstawiciele HO I FB przedstawili propozycje zmian, które należy wprowadzić w celu zmniejszenia napływu nielegalnych imigrantów na teren UK. Zmiany powinny dotyczyć zarówno kodeksu postępowania z 2004 r., jak również poziomu wysokości kary. Należy również zmodernizować system zabezpieczeń pojazdów/przewoźników oraz ustalić wytyczne dostosowane do teraźniejszych/obecnych dobrych praktyk/uwarunkowań w branży transportowej. Podczas spotkania przedstawiciele administracji postulowali poprawę komunikacji z członkami sektora transportowego (przedstawicieli izb transportowych, właścicieli firm/przewoźników) poprzez zwiększenie liczby spotkań, organizowania wspólnych konsultacji oraz wymiany poglądów.

Pojazd może być zatrzymany z powodu niezapłacenia grzywny lub zaistnienia obawy, że grzywna nie zostanie zapłacona na czas. Pojazd zostanie wydany tylko wtedy, gdy wszystkie zaległe grzywny, wraz z powstałymi kosztami zatrzymania ,zostały zapłacone.

Brytyjskie służby graniczne, jako środek prewencyjny mający na celu ułatwienie firmom transportowym wprowadzenie stosownych zabezpieczeń i procedur chroniących ich pojazdy przed wtragnięciem nieuprawnionych osób, opracowały system akredytacji.

Udział w programie jest bezpłatny, do którego mogą przystąpić wyłącznie firmy transportowe (indywidualni kierowcy nie mogą przystąpić do programu). Aby wziąć udział
w programie, firma musi spełnić określone warunki dotyczące zabezpieczenia pojazdów, jak również spełnić wszystkie wymagania określone przez Służbę Graniczną. Ponadto przedstawiciele/właściciele firm transportowych oraz zatrudnieni kierowcy biorą udział
w specjalnych szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez funkcjonariuszy brytyjskiej SG. Według danych SG do przedmiotowego programu przystąpiło m.in. 50 firm przewozowych z Wielkiej Brytanii, 21 – Polski, 6- Litwy, 5 – Czech, 2 – Rumunii oraz 2- Węgier.

System obejmuje między innymi: pisemne instrukcje dla kierowców, szkolenia dla kierowców, stosowanie list kontrolnych zabezpieczeń, stosowanie urządzeń zabezpieczających (np kłódki, uszczelki i kable przy plandekach). Po załadunku, kierowca ma obowiązek sprawdzić urządzenia zabezpieczające i pojazd. Podobnie po każdym zatrzymaniu i przed wjazdem do Wielkiej Brytanii.

Dołączenie do systemu akredytacji może pomóc obniżyć wysokości ewentualnych grzywien.
Aby stać się użytkownikiem systemu, firma musi mieć skuteczny system zabezpieczeń dla swoich pojazdów. Należy również upewnić się, że urządzenia zabezpieczajace sa prawidłowo stosowane.

Informacje o systemie akredytacji i sposobach zabezpieczenia pojazdów można znaleźć na poniższych stronach.

https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/penalty.pdf

 

Informacje na temat systemu akredytacji dla firm można również uzyskać kontaktując się z :
E-mail: civilpenaltyunit@homeoffice.gsi.gov.uk
Telefon: 020 3014 8180
Fax: 020 3014 8006
Border Force

Border Force South / South East & Europe

Amadeus Building

The Quadrant

Mondial Way

Harlington

Middlesex UB3 5AR

źródło: Ambasada RP w Londynie

 

 

 

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2018 © ZSPD