strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Szkolenia, kursy, ubezpieczenia.
DKV

Pakiet Mobilności – planowane zmiany Komisji Europejskiej w przepisach transportowych.

W dniu 31 maja 2017 r. Komisja Europejska przyjęła projekt zmian Dyrektywy 96/71/EC dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz zmiany innych przepisów transportowych.

Zgodnie z projektem planowane są istotne zmiany w zasadach wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych.

  1. Państwa członkowskie będą miały obowiązek przestrzegania przepisów państwa przyjmującego, regulujących płacę minimalną (dot. minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych oraz minimalnych stawek płacy, wraz ze stawką za nadgodziny),o ile okres oddelegowania jest dłuższy niż trzy dni w okresie jednego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli okres oddelegowania jest krótszy lub równy trzem dniom – zagraniczne przedsiębiorstwa nie będą miały obowiązku stosowania tych przepisów. Powyższe dotyczy transportu międzynarodowego w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1072/09 oraz rozporządzenia (WE) 1073/09, wobec czego wyłączenie nie dotyczy operacji kabotażowych.
  2. Przy obliczaniu okresu oddelegowania należy stosować następujące założenia:
  3. jeżeli dzienny okres pracy jest krótszy niż sześć godzin spędzonych na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego – przyjmuje się, że okres oddelegowania wynosi pół dnia;
  4. jeżeli dzienny okres pracy wynosi sześć godzin lub więcej godzin spędzonych na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego – przyjmuje się, że okres oddelegowania wynosi cały dzień;
  5. przerwy i okresy odpoczynku, a także okresy gotowości spędzone na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego – uznaje się za czas pracy.
  6. Państwa członkowskie mogą stosować jedynie następujące wymogi administracyjne i środki kontroli:
  7. a) przewoźnik drogowy mający siedzibę w innym państwie członkowskim ma obowiązek przesłać zaświadczenie o oddelegowaniu właściwym organom krajowym najpóźniej do dnia rozpoczęcie oddelegowania, w formie elektronicznej, w języku urzędowym przyjmującego państwa członkowskiego lub w języku angielskim, zawierające tylko następujące informacje:

– dane przewoźnika;

–  dane kontaktowe kierownika transportu lub innej osoby kontaktowej w państwie członkowskim prowadzenia działalności, w celu nawiązania kontaktu z właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego, w którym świadczone są usługi, oraz wysyłania i otrzymywania dokumentów oraz zawiadomień,

– przewidywana liczba oraz dane delegowanych kierowców;

– przewidywany czas trwania, przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania;

– tablice rejestracyjne pojazdów używanych do oddelegowania;

– rodzaj usług transportowych, tzn. przewóz towarów, przewóz pasażerów, przewóz międzynarodowy, przewóz kabotażowy;

b) obowiązek przechowywania przez kierowcę i udostępnienia, na żądanie właściwych służb podczas kontroli drogowej, w formie papierowej lub elektronicznej, kopii zaświadczenia o oddelegowaniu oraz dowodów wykonywania operacji transportowych (list przewozowy), także w formie elektronicznej,

c) zobowiązanie kierowcy do przechowywania i udostępniania, na żądanie właściwych służb podczas kontroli drogowej, danych z tachografów, w szczególności kodów państw członkowskich, w których kierowca był obecny przy wykonywaniu międzynarodowych operacji transportowych lub operacji kabotażowych,

d) zobowiązanie kierowcy do przechowywania i udostępniania, na żądanie właściwych służb podczas kontroli drogowej, w formie papierowej lub elektronicznej, kopii umowy o pracę lub dokumentu równoważnego, przetłumaczonej na jeden z języków urzędowych przyjmującego państwa członkowskiego lub na język angielski;

e) obowiązek udostępnienia przez kierowcę, jeżeli jest to wymagane podczas kontroli drogowej, w formie papierowej lub elektronicznej, kopii odcinków wypłat za ostatnie dwa miesiące; podczas kontroli kierowca ma prawo skontaktować się z biurem, kierownikiem transportu lub każdą inną osobą lub podmiotem, który może dostarczyć przedmiotowe kopie;

f) zobowiązanie zagranicznego przewoźnika do dostarczenia, po okresie oddelegowania,

w formie papierowej lub elektronicznej, kopii dokumentów, o których mowa w lit. b), c) i e), na żądanie organów przyjmującego państwa członkowskiego, w rozsądnym terminie;

g) zaświadczenie o oddelegowaniu może obejmować okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Dyrektywa, w ocenie Komisji, powinna zostać wdrożona w terminie nie dłuższym niż dwa lata.  Państwa członkowskie będą obowiązane przekazać Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, stanowiących implementację dyrektywy.

 

 

Poza tym Komisja Europejska planuje dokonać zmian w przepisach związanych z czasem pracy kierowców oraz dostępem do zawodu przewoźnika drogowego.

 

Proponowane regulacje w zakresie rozporządzenia 561/2006 dotyczą m.in:

– wyraźnego doprecyzowania przerwy w załodze, którą kierowca może odebrać po 4,5 h jazdy podczas prowadzenia pojazdu przez drugiego kierowcę,

– uelastycznieniu okresu w jakim mają być odebranie odpoczynki tygodniowe, tj. zamiast w ciągu 2 kolejnych tygodni w nowym brzmieniu przepisów w ciągu 4 kolejnych tygodni kierowca będzie miał obowiązek odebrać 4 pauzy 45 h lub 2 pauzy 45h i 2 pauzy co najmniej 24h. Kolejności odbioru pauz już nie narzucono,

– obowiązywać będzie warunek odbioru pauz 45h oraz tych wynikających z rekompensaty skróconych pauz tygodniowych wyłączne poza pojazdem, tj.: w miejscu o odpowiednich warunkach sanitarnych i noclegowych opłaconych przez pracodawcę lub w domu bądź innym prywatnym lokum wybranym przez kierowcę.

– jednoznacznie określono, że tylko odpoczynki dzienne regularne (co najmniej 11 h) lub skrócone tygodniowe odpoczynki mogą być dwukrotnie przerwane wjazdem/zjazdem z promu.

– zmianie ulegnie również art. 12, który do tej pory pozwalał na uniknięcie kary za przekroczenie norm czasu jazdy, przerwy lub odpoczynku. Przepis ten ulegnie rozszerzeniu o możliwość zjazdu do domu lub odpowiedniego miejsca zakwaterowania.

 

Szereg zmian szykuje się również w rozporządzeniach 1071 i 1072 dotyczących zawodu przewoźnika drogowego:

Przede wszystkim obowiązkiem spełniania wymagań finansowych dla przewoźników drogowych objęci zostaną przedsiębiorcy wykonujący przewóz rzeczy pojazdami do 3,5 tony! (1800 Euro na pierwszy pojazd , 900 Euro na każdy następny). Ograniczeniu ulegną formy dokumentowania zdolności finansowej dla wszystkich przewoźników. Nie będzie już możliwości przedłożenia polisy OC zawodowego, którą de facto i tak nieoficjalnie nazywano ubezpieczeniem od „niczego”. Honorowane będą roczne zeznania finansowe oraz gwarancje bankowe. Warunek siedziby będzie dodatkowo obłożony obowiązkiem posiadania w danym państwie członkowskim aktywów i zatrudniania personelu.

KE zaproponowała, aby skrócić okres kabotażu (przewozów wewnątrz danego kraju) z siedmiu do pięciu dni, w zamian likwidując limit wykonanych operacji. Przedsiębiorcy wskazują, że skoro przewoźnicy ze wszystkich krajów mają z racji delegowania takie same wydatki na kierowców, limitowanie kabotażu nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

źródło: koben.pl, ocrk.pl

 

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD