strona główna do góry kontakt Facebook

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
DKV

Ryczałt za nocleg: analiza skutków wyroku TK

Wyrokiem z 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że norma prawna wynikająca z pozostających w związku przepisów dwóch ustaw: o czasie pracy kierowców  i Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej w zakresie dotyczącym kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodna z art. 2 Konstytucji RP.

ZMPD zleciło przeprowadzenie analizy prawnej mającej na celu zbadanie skutków wyroku Trybunały Konstytucyjnego i jego ewentualnych konsekwencji dla branży transportowej w Polsce. Z przedstawionej opinii wynikają następujące wnioski:

1. Pracodawca nie jest obowiązany do zapewnienia noclegu, rekompensowania jego kosztów oraz wypłaty ryczałtu, jeśli kierowca przebywa w zagranicznej podróży służbowej.

2. Wyrok TK nie ma wpływu na normy regulujące zasady wypłaty kierowcom diet z tytułu podróży służbowej;

3. Wyrok TK nie ma wpływu na opodatkowanie i oskładkowanie diet i innych świadczeń uzyskanych za czas podróży służbowej.

4. Wyrok TK nie odnosi się do kierowcy będącego w podróży krajowej.

Zważywszy na rozbieżności w ocenie skutków prawnych, jakie niesie ze sobą wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz mając na uwadze, że do tej pory Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie zajęło jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, choć podjęło takie zobowiązanie, ZMPD zaleca występowanie na piśmie do właściwych urzędów skarbowych o interpretację indywidualną.

źródło: www.zmpd.pl

________________________________________________________________________

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, przypomina o możliwości wnoszenia wniosków o wznowienie postępowań przez sądy w sprawie ryczałtów za noclegi pracownicze.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt K 11/15 dotyczący uznania za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (j.t. Dz.U.2012.1155, ze zm.) w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2016.1666, ze zm.) w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. oraz art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. powołanej w punkcie 1 w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. w związku z § 9 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U.236.1991, ze zm.) w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym informuje, że na mocy art. 4011K.p.c. stronie postępowania sądowego (w tym wypadku pozwanej), w stosunku, do której zapadł niekorzystny wyrok sądowy w oparciu o przepisy uznane za niekonstytucyjne (tj. w sprawach o ryczałty za noclegi) przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w oparciu o obowiązuje przepisy prawa z pominięciem tych uznanych za niekonstytucyjne.

Mając na uwadze czas do złożenia takiego wniosku tj. w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie wyroku TK art. (407§2 k.p.c.) przyjmując, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia (w tym wypadku 29 grudnia 2016r.), zwracam uwagę na upływ czasu pozostały do złożenia takiego wniosku tj. do dnia 29 marca 2017 roku.

W razie pytań związanych z przedmiotem sprawy proszę o kontakt pod numerem telefonu 501 745 818.

r.pr. T. Piotrowski

do góry | strona główna | kontakt
2007 - 2019 © ZSPD